Algemene voorwaarden kringloopschuur Loon op Zand en kledingbank loon op Zand;

 

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van kringloopschuur en kledingbank Loon op Zand

 1. Definities en toepasselijkheid    
  1.1    In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
  a.  KRINGLOOPSCHUUR: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van KRINGLOOPSCHUUR;
  b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KRINGLOOPSCHUUR een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
  c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen KRINGLOOPSCHUUR en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
  d. Product: alle door KRINGLOOPSCHUUR ter verkoop aangeboden goederen.
  e. KRINGLOOPSCHUUR verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPSCHUUR.
  1.2    De Algemene Voorwaarden van KRINGLOOPSCHUUR zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KRINGLOOPSCHUUR . Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
  1.3    Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KRINGLOOPSCHUUR en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
  1.4   KRINGLOOPSCHUUR is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPSCHUUR te wijzigen.
 2. Prijzen    
  2.1    De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
  2.2    Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wordt de het product uit de verkoop gehaald en opnieuw de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van KRINGLOOPSCHUUR.
  2.3   KRINGLOOPSCHUUR heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
  2.4     Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van  KRINGLOOPSCHUUR, prijskaarten/labels in de winkel, website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van KRINGLOOPSCHUUR, binden KRINGLOOPSCHUUR niet. Evenmin is KRINGLOOPSCHUUR  gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak  KRINGLOOPSCHUUR zijn geplaatst.
  2.5    Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOPSCHUUR. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de klant.
 3. Offertes  
  3.1    Alle door KRINGLOOPSCHUUR uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
  3.2    KRINGLOOPSCHUUR behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
  3.3    KRINGLOOPSCHUUR is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.
 4. Prijsverhogingen
  4.1    KRINGLOOPSCHUUR is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
  4.2    Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
  4.3    De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door KRINGLOOPSCHUUR ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.
 5. Garantie  
  5.1    Tenzij anders vermeld geeft KRINGLOOPSCHUUR geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten.
   
 6. Reserveringen en verkochte producten
  6.1    Producten kunnen gereserveerd worden voor twee uur, ongeacht het tijdstip waarop door de klant wordt gereserveerd. Gereserveerde artikelen worden voorzien van een sticker  waarop de datum, prijs en het tijdstip tot wanneer het product is gereserveerd, wordt aangetekend.
  6.2    Producten kunnen niet door meerdere klanten tegelijkertijd  gereserveerd worden.
  6.3    Producten welke verkocht en betaald zijn en door de klant zelf opgehaald worden, worden voorzien van een ophaal sticker waarop de ophaaldatum wordt vermeld. Deze producten dienen binnen vijf werkdagen na betaling te worden opgehaald.
  Indien de goederen na 10 werkdagen niet zijn opgehaald worden zij opnieuw in de winkel geplaatst en verkocht. Er vindt geen restitutie van het aankoopgedrag plaats .
 7. Retourneren van artikelen   
  7. Producten bij KRINGLOOPSCHUUR niet worden geruild of retour gegeven.
 8. Eigendomsrecht  
  8.1    KRINGLOOPSCHUUR blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
 9. Betaling  
  9.1     De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel te voldoen op het moment van aankoop, met dien verstande dat producten die vanuit het magazijn worden geleverd, eerst bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij het magazijn kunnen worden opgehaald.
  9.2    Betaling kan niet geschieden in termijnen.
  9.3    Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product cq. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal een afspraak voor de aflevering van artikelen worden ingepland.
   
 10. Bezorging, schade en aflevering  
  10.1    Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOPSCHUUR. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door KRINGLOOPSCHUUR in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is afhankelijk van de plaats waar de producten dienen te worden bezorgd. De tarieven zijn te verkrijgen bij de kassa.
  10.2     Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van KRINGLOOPSCHUUR wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.     
  10.3    Aflevering geschiedt achter de voordeur van uw woning. Als er sprake is van een flat of appartementengebouw waarbij geen lift aanwezig is dient het trappenhuis voldoende ruimte te bieden voor een vrije doorgang voor twee personen. Onze medewerkers mogen niet zwaarder tillen dan 23 kilo per persoon. Goederen die zwaarder zijn dan genoemd gewicht worden op de begane grond afgeleverd.
  10.4    Voor het bezorgen van producten dient de klant voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen.
  Indien de klant op de afgesproken dag waarop de producten worden geleverd niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten kunnen worden afgeleverd, zal KRINGLOOPSCHUUR, indien de producten alsnog moeten worden afgeleverd, extra bezorgkosten in rekening brengen.
  10.5    De aansluiting van producten geschiedt door de klant.
  10.6    Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van KRINGLOOPSCHUUR is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden op de ritbrief en direct schriftelijk gemeld te worden aan KRINGLOOPSCHUUR t.a.v. bedrijfsleider.
  10.7    Schadeclaims, als genoemd onder lid 10.6 worden achteraf niet in behandeling genomen.
  10.8    De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft KRINGLOOPSCHUUR de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.
 11. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald
  11.1    De klant is verplicht binnen een redelijke tijd na aankoop doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, de bij  KRINGLOOPSCHUUR aangekochte producten te inspecteren.
  11.2    Grove afwijkingen aan producten dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na aankoop bij KRINGLOOPSCHUUR t.a.v. de bedrijfsleider schriftelijk te zijn gemeld.
  11.3    De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door  KRINGLOOPSCHUUR de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de producten.
  11.4    De klant is verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens eigen vervoer. Deze schade komen niet in aanmerking voor reclamaties.
  11.5    Alle elektronische apparatuur is werkend getest, mits anders is aangegeven. Mocht een apparaat het onverhoopt toch niet doen kan de klant 1 dag na aankoop terug komen in de winkel. Het apparaat wordt dan nogmaals getest. Indien noodzakelijk wordt het apparaat omgeruild voor een vergelijkbaar apparaat of wordt het aankoopbedrag geretourneerd.
 12. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens  
  12.1  KRINGLOOPSCHUUR leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, na.
  Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met KRINGLOOPSCHUUR contact opnemen. KRINGLOOPSCHUUR zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
  12.2    De door de klant verstrekte gegevens worden door KRINGLOOPSCHUUR gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.
 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring  
  13.1  KRINGLOOPSCHUUR is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
  13.2   KRINGLOOPSCHUUR is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.
  13.3    De aansprakelijkheidsuitsluiting onder lid 1 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KRINGLOOPSCHUUR of haar ondergeschikten.
  13.4    De aansprakelijkheid van KRINGLOOPSCHUUR in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.
  13.5    KRINGLOOPSCHUUR sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
  13.6    De omvang van de aansprakelijkheid van KRINGLOOPSCHUUR is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.
 14. Overmacht  
  14.1    Indien KRINGLOOPSCHUUR door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  14.2    In geval van overmacht aan de zijde van KRINGLOOPSCHUUR heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
  14.3    Onder overmacht van KRINGLOOPSCHUUR wordt verstaan elke van de wil van KRINGLOOPSCHUUR onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KRINGLOOPSCHUUR kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van KRINGLOOPSCHUUR en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.
 15. Verzuim/ontbinding  
  15.1    Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. KRINGLOOPSCHUUR is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KRINGLOOPSCHUUR tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan KRINGLOOPSCHUUR toekomende rechten.
  15.2    Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien KRINGLOOPSCHUUR aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht  
  16.1    De rechter van de vestigingsplaats van KRINGLOOPSCHUUR, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. KRINGLOOPSCHUUR houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
  16.2    Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.
 17. Slotbepaling
  De overeenkomsten en algemene voorwaarden van KRINGLOOPSCHUUR beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen KRINGLOOPSCHUUR en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen KRINGLOOPSCHUUR en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.